Logowanie Rejestracja
Połącz
Ladowanie wyszukiwarki...
Poleć znajomemu Drukuj

Wypowiedzenie umowy zlecenia


30.05.2012 (11:54), Martyna Kośka

Umowę zlecania cechuje łatwość jej wypowiedzenia. Zarówno dający zlecenie, jak i przyjmujący zlecenie ma prawo do wypowiedzenia umowy zlecenia. W odróżnienia od odstąpienia od umowy, wypowiedzenie znosi stosunek prawny jedynie na przyszłość (ex nunc).

Wypowiedzenie jest związane ze stosunkami prawnymi o charakterze ciągłym bezterminowym. Co do zasady, instytucja wypowiedzenia odnosi się do umów zawartych na czas nieoznaczonych i tylko w wyjątkowych sytuacjach ustawodawca zezwala na wypowiedzenie umowy zawartej na czas oznaczony. W przypadku zlecenia jednak prawo do  wypowiedzenie umowy przysługuje zawsze – bez względu na to, na jaki czas umowa została zawarta.

Tak przyjmujący zlecenie, jak i dający mogą wypowiedzieć umowę w każdym czasie i nie jest do tego wymagane zaistnienie żadnego określonego zdarzenia czy ważnej przyczyny, ale brak ważnego powodu wypowiedzenia zlecenia odpłatnego powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą strony wypowiadającej umowę (art. 745 k.c.).

Forma oświadczenia

Oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy nie wymaga żadnej szczególnej formy, zatem może zostać złożone w każdy sposób, który w dostatecznym stopniu ujawnia wolę rozwiązania umowy. Jeśli jednak umowa została zawarta na piśmie bądź z zachowaniem jakiejś szczególnej formy, jej wypowiedzenie powinno nastąpić  w formie pisemnej (przepisy nie wymagają zachowania szczególnej formy dla wypowiedzenia umowy z jej zachowaniem zawartej).

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostaje złożone z chwilą, w której dotarło ono do drugiej strony w taki sposób, że mogła ona zapoznać się z jego treścią (art. 61 k.c.).

 Przepisy nie wskazują terminu wypowiedzenia, należy zatem uznać, że wypowiedzenie zlecenia następuje ze skutkiem natychmiastowym. Strony mogą jednak w umowie określić termin jej wypowiedzenia. Mogą także zróżnicować zasady wypowiedzenia zlecenia w zależności od przyczyn je powodujących. Nic nie stoi na przeszkodzie, by przyjęły odmienne zasady wypowiadania w razie zaistnienia ważnych powodów, a inne w sytuacji ich braku.

Wypowiedzenie umowy odpłatnej a wypowiedzenie umowy nieodpłatnej

Skutki wypowiedzenia uzależnione są od tego, czy umowa miała charakter odpłatny czy też nie i czy wypowiedzenie nastąpiło z ważnego powodu.

W sytuacji, gdy umowę wypowiada dający zlecenie, zobowiązany jest do zwrotu przyjmującemu zlecenie wydatków, które poczynił on w celu należytego wykonania zlecenia – wraz z ustawowymi odsetkami. Jeśli zlecenie było odpłatne, jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia odpowiadającego dotychczasowym czynnościom przyjmującego zlecenie. Jeśli w celu wykonania umowy przyjmujący  zlecenie zaciągnął zobowiązania, dający zlecenie winien go z niego zwolnić. Przyjmujący zlecenie natomiast przenosi  na dającego zlecenie wszystko, co dla niego uzyskał przy wykonaniu zlecenia oraz składa sprawozdanie.  

Ustawodawca nie reguluje wzajemnych rozliczeń stron w sytuacji, gdy to przyjmujący zlecenie wypowiada umowę. Należy uznać, że analogicznie jak w poprzedniej sytuacji – powinien on wydać dającemu zlecenie wszystko, co dla niego uzyskał w wykonaniu umowy i złożyć sprawozdanie i rozliczyć się z uzyskanych zaliczek.

Ustawodawca nie przewidział obowiązku zapłaty wypowiadającemu przyjmującemu zlecenie części wynagrodzenia za dotychczas wykonane czynności, co można rozumieć jako przewidzianą dlań sankcję za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Doktryna i sądy stoją jednak na stanowisku, że w braku regulacji należy jednak uznać rozwiązanie analogiczne jak w przypadku wypowiedzenia umowy przez dającego zlecenie.

Kolejnym aspektem jest istnienie ważnego powodu uzasadniającego wypowiedzenie umowy zlecenia. Jeżeli zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, strona, która dokonała wypowiedzenia, zobowiązana jest do naprawienia wyrządzonej w ten sposób szkody. Niewątpliwie ważnymi powodami mogą być powody o charakterze obiektywnym, ale akceptowane są także powody subiektywne, czyli dotyczące strony umowy.

Aby uniknąć niedomówień, strony mogą w umowie określić przykładowy katalog okoliczności, które uznają za ważny powód do wypowiedzenia zlecenia – nie będzie to jednak wyliczenie enumeratywne, co oznacza, że także nieprzewidziane w umowie okoliczności będą mogły zostać uznane za ważny powód do wypowiedzenia umowy.

 

Naprawienie wynikłej z wypowiedzenia szkody

Odpowiedzialność w razie wypowiedzenia umowy bez ważnego powodu obejmuje szkodę wyrządzoną na skutek wypowiedzenia, a jej przesłankami będą:

 - wypowiedzenie dokonane bez ważnego powodu

- szkoda powstała w majątku drugiej strony (klasycznie: rzeczywista szkoda i utracone korzyści)

- związek przyczynowy między wypowiedzeniem a zaistniałą szkodą.

Ważne: Jeżeli strona wypowiedziała umowę zlecenia z ważnego powodu w nieodpowiednim dla drugiej strony czasie, nie może to stanowić podstawy dla powstania po stronie wypowiadającego odpowiedzialności odszkodowawczej.

Żadna ze stron nie może zrzec się – w umowie ani w drodze jednostronnego oświadczenia woli – prawa do zrzeczenia się zlecenia z ważnych powodów, zanim powstanie sytuacja uzasadniająca takie wypowiedzenie.

...

Pełna wersja dostępna jest po wykupieniu dostępu.
Jednorazowy dostępInformacja
Przelew
internetowy
1,23 zł
SMS 1,23 zł
Wejdź
Wyślij SMS o treści KOD.LEX na numer 71908


* Dostęp do materiału na 24 godziny.
AbonamentInformacja
1
miesiąc
12 zł
3
miesiące
25 zł
6
miesięcy
40 zł
12
miesięcy
70 zł
Aby zapłacić za abonament SMS (11,07 zł brutto/miesiąc) musisz się zalogować
zgłoś błąd
Formularz zgłaszania błędu
 
przepisz kod z obrazka *
Wypowiedz się na forum
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy. Twój może być pierwszy!
Blogi
Zobacz blogi
Dołącz do redakcji
Najnowsze Najpopularniejsze
All rights reserved. Copyright by Lexportal 2011
strony internetowe wykonanie Medier