Logowanie Rejestracja
Połącz
Ladowanie wyszukiwarki...

Ulgi i odliczenia od podatku PIT w 2011 r.


ODLICZENIA OD PODATKU

Lp.

Ulga z tytułu poniesienia wydatków

Maksymalna kwota ulg możliwa do odliczenia

Uwagi

1

Ulga rodzinna

Od podatku dochodowego, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne podatnik ma prawo odliczyć kwotę stanowiącą 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, za każdy miesiąc kalendarzowy na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

- wykonywał władzę rodzicielską,

- pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

- sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Odliczenie mogą stosować także podatnicy utrzymujący pełnoletnie dzieci:

- bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

- do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach (także poza granicami kraju), jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali PIT lub zasad dla kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale w skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej

w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Jeżeli w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa powyżej, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 odliczenia miesięcznego za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

 

Odliczeniu podlega kwota 92,67 zł za każdy miesiąc kalendarzowy.

Odliczenie nie przysługuje poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

- na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

- wstąpiło w związek małżeński.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

 

2

Dochody uzyskane poza granicami Polski

Uprawnionym jest podatnik, który uzyskał w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody:

- ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy,

- z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

- z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi,

rozliczający się na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Odliczeniu od podatku dochodowego, pomniejszonego o składkę na ubezpieczenie zdrowotne podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze wskazanych obok źródeł, przy zastosowaniu do tych dochodów zasad określonych w art. 27 ust. 8 ustawy.

Odliczenia nie stosuje się, gdy dochody ze wskazanych obok źródeł uzyskane zostały w krajach i na terytoriach wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 94, poz. 790).

Przepisy stosuje się odpowiednio do podatku obliczanego zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

3

Gromadzenie oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową

W 2002 r. ulga ta została zlikwidowana, ale istnieje możliwość kontynuowania odliczeń dla osób, które rozpoczęły oszczędzanie przed 1 stycznia 2002 r. do upływu ustalonego z bankiem okresu systematycznego oszczędzania.

(- art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. Nr 134, poz. 1509

 

30% poniesionych wydatków, nie więcej niż 11.340 zł (6% z 189.000 zł) - limit roczny

Dotyczy kontynuacji
odliczeń wydatków
poniesionych na ten cel.
Wydatki odliczane w
ramach limitu odliczeń z
tytułu wydatków
inwestycyjnych na własne
cele mieszkaniowe, tj. w
ramach limitu 35.910 zł
(19% z 189.000 zł) w
okresie obowiązywania
ustawy.

Limit 11.340 zł
odpowiada wydatkom w
kwocie 37.800 z

 

4

Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego

Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego:

- z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo

- z korekty zeznania, o którym mowa powyżej, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

(- art. 45c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.;

- art. 45c został zmieniony ustawą z 22.01.2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. Nr 28, poz. 146. Zmiana weszła w życie 1.1.2011 r., ale zmieniony artykuł ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1.01.2010 r.)

 

nie więcej niż 1% podatku należnego

Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania jednej organizacji pożytku publicznego, poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi w formie elektronicznej i zamieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wykaz organizacji pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku.

 

5

Osobie prowadzącej gospodarstwo domowe, która zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415) zawarła umowę aktywizacyjną z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym i poniosła z tego tytułu wydatki z własnych środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, przysługuje odliczenie od podatku po każdym okresie 12 miesięcy nieprzerwanego trwania tej umowy.

Z dniem 1 stycznia 2007 r. ulga ta została zlikwidowana. Jednak osoby, które zatrudniły gosposię, zawarły z nią umowę przed 1 stycznia 2007 r. i uzyskały prawo do tej ulgi będą mogły kontynuować odliczenia na dotychczasowych zasadach. Nie będzie ona przysługiwała w odniesieniu do wydatków, jakie pracodawca poniesie w związku z przedłużeniem umowy po 31 grudnia 2006 r.

 

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej

Odliczenie stosuje się, jeśli wydatki:

- zostały udokumentowane dowodami stwierdzającymi ich poniesienie;

- nie zostały odliczone od podatku na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

 

ODLICZENIA OD DOCHODU

Lp.

Ulga z tytułu poniesienia wydatków

Maksymalna kwota ulg możliwa do odliczenia

Formuła ulgi, udokumentowanie wydatków

1

Wydatki na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego udzielonego podatnikowi po 1 stycznia 2002 r. przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek) na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt mieszkaniowy przysługuje prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek:

- od kredytu mieszkaniowego,

- od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,

- od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa powyżej

do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

 


Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej325.990

Odliczeniu podlegają odsetki za cały okres ich spłacania.

W związku z mnogością warunków skorzystania z "ulgi odsetkowej" wskazanym jest zapoznanie się z art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz art. 9 ustawy o zmianie ustawy o podatku od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588 z późn. zm.).

 

2

Wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii

Odliczenia nie mogą przekroczyć:

50% poniesionych wydatków na nabycie nowych technologii

Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

 

3

Darowizny przekazane na cele:

a) określone w ustawie o działalności pożytku publicznego (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), organizacjom polskim lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,

b) kultu religijnego,

c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z przepisami ustawy o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 1997 r. Nr 106, poz. 681 ze zm.) - w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie wymienionej ustawy.

 

W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej6% dochodu.

Prawo do odliczenia darowizny na rzecz organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, przysługuje podatnikowi pod warunkiem:

- udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji pożytku publicznego, oraz

- istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

Wysokość ustala się na podstawie:

1) dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego - w przypadku darowizny pieniężnej;

2) dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny innej niż pieniężna lub krwiodawstwo

3) zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę;

 

4

Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne

W wysokości faktycznie poniesionych wydatków z wyjątkiem niżej podanych limitów

Wydatki podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Odliczenia stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9120 zł.

 

1) na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

w kwocie nieprzekraczającej 2280 zł rocznie

2) na utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej

w kwocie nieprzekraczającej 2280 zł rocznie

3) z tytułu używania samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

w kwocie nieprzekraczającej 2280 zł rocznie

4) na zakup leków

różnica między kwotą wydaną a kwotą 100 zł miesięcznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

5

Składki określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.)

a) zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących

b) potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu

W wysokości faktycznie poniesionej


Odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

6

Składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

W wysokości faktycznie poniesionej

Odliczenie nie dotyczy składek:

- których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

- odliczonych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odliczenie stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

7

Dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli kwoty te nie zostały potrącone przez płatnika.

Faktycznie poniesione wydatki

Dokument stwierdzający zwrot świadczenia. Kwota zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, przekraczająca kwotę dochodu podatnika, może być odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych, kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych.

8

Wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet

W wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty760 zł

Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego jego poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty

All rights reserved. Copyright by Lexportal 2011
strony internetowe wykonanie Medier